Portal Pacjenta

Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:


Nowe konto

Załóż konto poprzez Profil Zaufany lub e-dowód Węzeł Krajowy
Załóż konto poprzez Profil Zaufany lub e-dowód
  • Pola nieoznaczone jako opcjonalne są wymagane
  • Nazwa konta powinna mieć co najmniej 4 znaki, rozpoczynać się od dowolnej litery i składać się z liter, liczb lub znaków '-','.','_'.
  • Adres e-mail musi należeć do użytkownika zakładającego konto
  • Imię może składać się tylko z liter
  • Nazwisko może składać się z liter lub znaków -, ' i spacji
  • Numer PESEL musi składać się z 11 cyfr
  • Miejsce urodzenia może składać się z liter lub znaków -, ' i spacji.
  • Numer telefonu komórkowego może składać się z cyfr, myślnika, przecinka oraz spacji
  • Ulica może składać się tylko z liter, cyfr, spacji, kropek i łączników
  • Kod pocztowy powinien mieć format XX-XXX i składać się tylko z cyfr
Dane konta
Dane pacjenta
(opcjonalne)
Adres
(opcjonalne)
/
(opcjonalne)
Regulamin
Regulamin


Regulamin dostępu do portalu pacjenta Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu Pacjenta pod adresem https://erejestracja.gpsk.ump.edu.pl/ prowadzonego przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000002866, REGON 000288840.

SŁOWNIK POJĘĆ
    1. Konto - podstrona Portalu, w ramach której Pacjent ma możliwość dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu;
    2. Pacjent – osoba fizyczna, na rzecz której Szpital świadczy usługi medyczne, działający samodzielnie lub przez przedstawiciela ustawowego.
    3. Portal Pacjenta - serwis internetowy prowadzony przez Szpital, dostępny pod adresem https://erejestracja.gpsk.ump.edu.pl/ za pośrednictwem którego Pacjent może korzystać ze świadczonych na jego rzecz usług;
    4. Regulamin - niniejszy regulamin dostępu do Portalu Pacjenta Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego U Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
    5. Szpital - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań,
    6. Usługa Portalu - usługa świadczona przez Szpital drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Portalu Pacjenta;
    7. Użytkownik – pacjent, który korzysta lub zamierza korzystać z Usług Portalu.

DOSTĘP DO PORTALU PACJENTA
    1. Użytkownik ma możliwość założenia na Portalu Pacjenta indywidualnego Konta, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z portalu.
    2. W ramach Konta Użytkownik  posiada autoryzowany dostęp do Usług świadczonych przez Szpital.
    3. Konto można utworzyć za pośrednictwem Węzła Krajowego lub bezpośrednio na Portalu Pacjenta wypełniając formularz rejestracyjny, przy czym na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie utworzenia konta zawierające link zwrotny, po kliknięciu którego konto zostanie aktywowane.
    4. Rejestrując się bezpośrednio na Portalu Pacjenta należy potwierdzić tożsamość Użytkownika konta. Dokonać tego można osobiście w placówce Szpitala lub wpisując wartość otrzymanego (np. w laboratorium lub w poradni przyszpitalnej) jednorazowego kodu oraz datę jego utworzenia. Potwierdzenie tożsamości jest czynnością jednorazową, po której możemy już swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu Pacjenta.
    5. Użytkownik może zalogować się do Portalu Pacjenta za pośrednictwem Węzła Krajowego lub wprowadzając nazwę Użytkownika/e-mail oraz hasło. Trzykrotne, błędne wprowadzenie nazwy użytkownika i/lub hasła spowoduje zablokowanie Konta na 10 minut. Po tym czasie Użytkownik powinien ponownie wpisać kolejno poprawną nazwę użytkownika oraz właściwe hasło do Konta.
    6. Zmiany adresu e-mail Użytkownik może dokonać w Portalu Pacjenta w zakładce Konto użytkownika.
    7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie hasła do Konta osobom trzecim. W przypadku powzięcia informacji o przejęciu  hasła należy bezzwłocznie je zresetować po zalogowaniu się na Konto lub zgłosić zdarzenie za pośrednictwem emaila euslugi@gpsk.ump.edu.pl.
    8. W przypadku zapomnienia hasła należy je zresetować.
    9. Z uwagi na fakt, że na adres e-mail podany przez Użytkownika przekazywane są informacje dotyczące Konta, w tym możliwość resetowania hasła, Szpital nie zaleca podawania adresu e-mail współdzielonego przez pacjenta z osobami trzecimi, z uwagi na ryzyko dostępu do jego danych przez osoby nieupoważnione. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
    10. Podczas komunikacji pomiędzy placówką, a pacjentem, wykorzystywany jest zabezpieczony kanał szyfrowanej komunikacji.
    11. Szpital zapewnia bezpieczne logowanie do Konta wyłącznie przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych na stronie internetowej https://erejestracja.gpsk.ump.edu.pl/ . Należy upewnić się czy adres w oknie przeglądarki jest poprawny (https://erejestracja.gpsk.ump.edu.pl/ ). Do logowania do Konta nie należy korzystać z żadnych linków przesłanych mailem oraz aplikacji nieautoryzowanych przez Szpital. Szpital zaleca niekorzystanie z tego typu narzędzi do połączeń z Portalem, ponieważ mogą ono stanowić próbę wyłudzenia hasła dostępu do Konta, a w konsekwencji umożliwić dostęp do danych medycznych Pacjenta przez osoby nieuprawnione.
    12. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu Konta wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu Portalu Pacjenta wywołane koniecznością jego konserwacji lub czynnikami niezależnymi od Szpitala.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
    1. Szpital za pośrednictwem Portalu Pacjenta świadczy następujące Usługi:
                a) umawianie na wizytę w poradni przyszpitalnej,
                b) podgląd listy badań diagnostycznych oraz wizyt w pracowniach i w poradniach przyszpitalnych zaplanowanych i wykonanych na rzecz Pacjenta,
                c) dostęp do dokumentacji medycznej Pacjenta..
    2. Korzystanie z usługi Portalu Pacjenta jest bezpłatne.
    3. Dostęp do Usług Portalu wymaga zalogowania do Konta.
    4. Pacjent może korzystać z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Pacjenta 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
    5. Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę Internetową.
    6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Portalu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
    1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą Portalu Pacjenta oraz informacja dotycząca plików Cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności Portalu Pacjenta.
    2. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego oraz osoby przez niego upoważnionej dostępna jest pod adresem https://www.gpsk.ump.edu.pl/upload/rodo/przetwarzanie_danych_osobowych_pacjenta_oraz_ew-_przedstawiciela_ustawowego.pdf

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
    1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Pacjenta niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Pacjenta zostaje zawarta pomiędzy Szpitalem a Użytkownikiem z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkownika do Portalu Pacjenta za pośrednictwem Konta.
    3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na Portalu Pacjenta, bez wskazywania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z opcji usunięcia konta dostępnej na Koncie Użytkownika. Operacja usunięcia konta jest nieodwracalna.
    4. Szpital może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Pacjenta w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.

REKLAMACJE
    1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Pacjenta mogą być zgłaszane:
                a) listownie na adres Szpitala,
                b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@gpsk.ump.edu.pl ,
                c) za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
    2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu Pacjenta w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego oraz postanowieniami Regulaminu.
    2. Użytkownik może nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Portalu Pacjenta oraz sporządzić jego wydruk.
    3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Portalu Pacjenta, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Szpitala, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Szpitalowi lub podmiotom, z którymi Szpital zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Portalu Pacjenta bez zgody Szpitala.Pliki cookies:
W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
1. Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron Portalu Pacjenta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Ograniczenia stosowania plików cookies uniemożliwiają korzystanie z aplikacji Portal Pacjenta.
6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.UWAGA: Jeżeli nie otrzymali Państwo wiadomości e-mail z linkiem potwierdzającym proszę sprawdzić folder SPAM. W przypadku braku wiadomości proszę zgłosić problem na adres euslugi@gpsk.ump.edu.pl
Rejestruj
Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:
W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Więcej informacji na ten temat znadziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.